Czy w powiecie powstanie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii?

   Wśród projektów uchwał na sesję w dniu 26 marca jest uchwała intencyjna w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.  Byłaby to powiatowa jednostka organizacyjna utworzona na bazie Gimnazjum dla dorosłych nr 5 w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. 

    Co to w ogóle  jest ten MOS? Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Od 1 września 2012 r. w skład młodzieżowego ośrodka socjoterapii wchodzi co najmniej jedna z następujących szkół: szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne lub szkoła ponadgimnazjalna specjalna. W uzasadnionych przypadkach może funkcjonować MOS, który nie zapewnia całodobowej opieki wychowankom. Do zadań MOS należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

    Rekrutacja: na wniosek rodziców oraz orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty;Wg stanu na dzień 30.09.2014 roku w Polsce zgłoszonych w systemie jest 69 takich placówek. Na terenie naszego województwa nie ma ani jednej. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku wydaje rocznie kilkanaście skierowań do takich placówek na terenie Polski. Tylko dziećmi z Powiatu Giżyckiego w ciągu trzech lat można zapełnić placówkę. 

   MOS realizowałby podobne zadania jak dotychczasowa szkoła, jednakże byłby korzystniej finansowany. Z wyliczeń przedstawionych radnym wynika, że przy 50 wychowankach można się spodziewać ok. miliona dochodu w postaci subwencji. Za te pieniądze można stworzyć w MOS szereg miejsc pracy, w tym dla części administracji i obsługi zatrudnionej aktualnie w innych szkołach i placówkach oraz nauczycieli i zainwestować w budynek i otoczenie. 

Internat na potrzeby MOS planuje się utworzyć w budynku przy ul. Smętka 5 po przeniesieniu OSiDZ do Internatu ZSEiI.

     Projekt uchwały omawialiśmy na Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu, jednogłośnie opiniując go pozytywnie. Jeden z radnych miał obawy co do umiejscowienia MOS - w centrum miasta i w pobliżu innych szkół, co może wpłynąć na skumulowanie niewłaściwych zachowań młodzieży w jednym miejscu, ale obecnie nie ma innych możliwości umiejscowienia szkoły gdzież na obrzeżach. 

    Ja jestem bardzo zadowolona z tego pomysłu, szczególnie, że w programie wyborczym KWW RAZEM, z którego startowałam, mieliśmy to ujęte jeszcze w latach wcześniejszych. Planowaliśmy nawet pójść dalej - w kierunku utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, gdzie obejmuje się procesem wychowawczym jeszcze trudniejszą młodzież. Ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku.,

    Warto zaznaczyć, że inicjatywa utworzenia MOS wyszła "spod ręki" Kazimierza Ambroziaka, Małgorzaty Czopińskiej i Bożeny Giedziuszewicz. 

    Co Państwo sądzicie o takim ośrodku? Czekam na Wasze uwagi.