Kolejna sesja Rady Powiatu 31.03.2016

Sesja odbędzie się w ostatni dzień marca o godz. 15.00. Gdyby ktoś miał jakieś pytania czy sprawy na sesję, zachęcam do kontaktu - osobistego lub mailowego  ewaostr@op.pl

Poniżej program:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Przyjęcie przez Radę protokołu XVII sesji z dnia 25 lutego 2016 r.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Złożenie ślubowania przez radnego.
5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w tym organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej) z uwzględnieniem Sprawozdania z realizacji Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim za rok 2015 – Druk nr 1.
8. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Giżyckim
na lata 2013 – 2016” – Druk nr 2.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. – Druk nr 3.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Giżyckiego na lata 2016 – 2029 – Druk Nr 4.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2016 – Druk nr 5.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej –
Druk nr 6.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Spraw
Społecznych – Druk nr 7.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie sesji.


Materiały i projekty uchwał dostępne są na stronach bip.