Pracowity koniec roku Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rada w tym roku pracowała bardzo intensywnie. Spotykała się praktycznie raz w miesiącu (z małymi wyjątkami). Co prawda nie mieliśmy przedstawianych programów do opiniowania (poza jednym!), ale poruszaliśmy szereg spraw organizacyjnych i rozmawialiśmy o działaniach na przyszły rok. Ostatnio niewiele Państwa o naszych spotkaniach informowałam, więc troszkę nadrabiam.

W trakcie roku nastąpiła zmiana składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

7 listopada br. odbyło się IX posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego. W październiku br. nastąpiły zmiany osobowe w składzie członków Rady. Niestety, nie wszystkie osoby powołane do Rady uczestniczyły w jej posiedzeniach regularnie, Przewodnicząca Teresa Piątek zawnioskowała więc o ich zmianę. Starosta Wacław Strażewicz powitał nowe członkinie, panią Annę Skrypoczkę - Radną Rady Powiatu w Giżycku (powołaną w miejsce pana Jacka Łożyńskiego, Radnego Rady Powiatu w Giżycku) oraz panią Justynę Barczak - pracownicę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku (powołaną w miejsce pana Zbigniewa Piestrzyńskiego, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku). Członkowie Rady zapoznali się z wynikami przeprowadzonej w 2016 r. ankiety "Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego". Wybór Wiceprzewodniczącego Rady odłożono na kolejne posiedzenie. Wyznaczono grupę roboczą celem opracowania planu pracy Rady na 2017 rok.

12 grudnia br. odbyło się X posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego, podczas którego członkowie Rady wybierali Wiceprzewodniczącego. W wyniku głosowania funkcję wiceprzewodniczącej powierzono mnie – bardzo dziękuję za zaufanie! W trakcie posiedzenia dyskutowano także o projekcie planu pracy Rady na 2017 r. oraz przekazano informacje z III Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się dnia 2 grudnia br. w Olsztynie. Na Forum naszą radę reprezentowały Przewodnicząca Teresa Piątek i Kamila Gaińska - Wójcik.

XI posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego odbyło  się dnia 21 grudnia 2016. Podczas spotkania zajęto się opiniowaniem projektu uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017. Uwzględniono także moje uwagi. Wnioskowałam o: w zadaniach z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, proponowałabym dodanie zadania z zakresu krwiodawstwa. Druga propozycja - przesunięcie środków z dofinansowania wkładów własnych ( i tak nie wykorzystywane) na usługi doradcze organizacjom pozarządowym ( czyli na dofinansowanie wkładów pozostawić 3000 zł, a 2000 "dołożyć" do wsparcia organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego). Ta druga propozycja znalazła odzwierciedlenie w pkt. 1 d uchwały, którą poniżej załączam.

 uchwaa_nr_5.2016-1_1.jpg