Sesja Rady Powiatu 29 października 2015

Sesja Rady Powiatu 29 października rozpoczęła się bardzo miłym akcentem - gratulacjami dla Mirosława Bułata,  który został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Mirosław Bułat jest uczniem klasy czwartej technikum mechatronicznego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał po raz trzeci. Był jedynym uczniem Powiatu Giżyckiego odbierającym osobiście dyplom i gratulacje od Premier Rządu RP na spotkaniu w dniu 14 października.  Na naszej sesji otrzymał gratulacje od starosty i radnych. Cieszy, że wśród naszych uczniów jest tak zdolna osoba, doceniona na szczeblu centralnym. Życzę Mirkowi kolejnych sukcesów i radości z nauki.

null

W dalszej części sesji przystąpiono do realizacji porządku obrad, w którym znalazła się m.in. obszerna informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym opracowana przez dyrektor PZOSiPO Małgorzatę Czopińską .

 Został uchwalony także Wieloletni Program Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2016 -2018. Wolałabym, by program ten był zaopiniowany przez nową Powiatową Radę Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego, jednakże w związku ze zmianami przepisów mogłyby zostać naruszone terminy uchwalenia programu. Więc jako radni powiatu zaopiniowaliśmy ten projekt uchwały  pozytywnie. Do nowej Rady Pożytku wytypowano z kolei dwie osoby reprezentujące Radę Powiatu - Jacka Łożyńskiego i mnie (dziękuję radnym za poparcie!).

W kolejnej części sesji podjęto także uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym . Wysokość tych opłat jest corocznie ustalana przez Radę Powiatu. W 2015 r. usunięto z drogi 23 pojazdy, zdemontowano 4 pojazdy, za które z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymamy w 2016 r. 16 000 zł, a za parkowanie i holowanie tych 4 pojazdów zapłacono firmie zajmującej się tym tematem 23 000 zł.

Na sesji radni podjęli także uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z gminami w zakresie przebudowy dróg: z Gminą Giżycko - droga gminna Spytkowo-Świdry, Gminą Miłki - ul. Lipowa w Miłkach, Gminą Ryn - droga gminna od drogi krajowej nr 59 do Krzyżan, Gminą Wydminy - remont ul. Kolejowej i Dworcowej w Wydminach. Deklaracja pomocy finansowej powiatu dla gmin i partnerstwo w realizacji zadania daje dodatkowe punkty w procedurach konkursowych w ramach "Wieloletniego rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020". Jest więc  szansa, że gminy zrealizują zadania.