Sesja Rady Powiatu 29 stycznia 2015

    Kolejna sesja Rady Powiatu za nami.

    W porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące zmian osobowych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej - w związku z rezygnacjami radnych Władysława Króla oraz Mateusza Sierońskiego. Pewne emocje obudziła kandydatura radnego Sierońskiego  na członka Zarządu - zgłoszona przez Starostę Strażewicza. Jedyna zresztą kandydatura, innych propozycji nie było. Radna Sarul poprosiła o szczegółowe przedstawienie wykształcenia, doświadczenia samorządowego,  przebiegu kariery zawodowej, tytułów publikacji naukowych itd. kandydata. Bardzo podobała mi się odpowiedź radnego Sierońskiego, który oczywiście opowiedział o swoim wykształceniu (ma tytuł magistra) i dotychczasowych  doświadczeniach zawodowych, które z racji wieku nie mogą być przecież  duże. Jednocześnie wskazał swój wiek jako atut, dzięki któremu zdobył mandat. Jego zdaniem w radzie powinni zasiadać przedstawiciele wszystkich grup wiekowych, bo inne potrzeby i sądy mają osoby starsze, inne bardzo młode. Zgadzam się z tym jak najbardziej. Moim zdaniem, wciąż za mało w naszych radach jest osób młodych, a także ... kobiet. W tym drugim przypadku problemem jest chyba to, że kobiety nie głosują na kobiety. Zdziwił mnie też wynik głosowania na przyjęcie kandydata w poczet członków Zarządu - na 14 głosujących, aż 4 głosy były nieważne... A szkolenie przecież było tak niedawno...

   

   Radni przyjęli również sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014. W składzie komisji są starostowie Wacław Strażewicz i Mirosław Dariusz Drzażdżewski, radny Marian Mieńko, Małgorzata Warakomska i Damian Drwal z Komendy Powiatowej Policji, Artur Tomaszewski z XV GBZ, Arkadiusz Gij z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z głosem doradczym w pracach komisji uczestniczą także inne służby (prokuratura, straż miejska i gminna). W minionym roku komisja obradowała pięciokrotnie zajmując się sprawami bezpieczeństwa w powiecie. Rada uchwaliła też Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2017. Przyjęła również program działań profilaktycznych skierowanych do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie realizowany przez PCPR. Z racji swojej pracy zawodowej współpracuję z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i uważam, że  realizowane przez PCPR działania są przeprowadzane w sposób bardzo merytoryczny i sprawny organizacyjnie. Jeśli chodzi o program bezpieczeństwa, sądzę, że nasza policja wymaga bardzo dużego doinwestowania sprzętowego i kadrowego oraz odciążenia czynnościami biurokratycznymi.

    

    Przegłosowano także uchwałę o likwidacji Szkoły Policealnej nr 3 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku.  Był to zabieg czysto "kosmetyczny", gdyż szkoła od lat nie ma uczniów. Zatwierdzono również plany pracy poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu. Dokonano również pewnych "technicznych" zmian w budżecie.

 

  Poza głównym porządkiem obrad, tematem numer jeden w zapytaniach do Starosty i w dyskusji był oczywiście szpital. Na sesji była dość duża ilość pielęgniarek i położnych, co świadczy o wielkim niepokoju pracowników Szpitala Giżyckiego co do jego obecnej sytuacji. Komisja Spraw Społecznych,  domaga się jak najszybszego rozwiązania umowy z Grupą Nowy Szpital. Członkowie komisji przeanalizowali umowę i wskazali radzie, jakich punktów operator nie przestrzega. Jak wynika z zapisów umowy, jej  rozwiązanie nie jest łatwe i musi być poprzedzone pewnymi działaniami prawnymi, by nie narazić się na postępowanie sądowe i odszkodowawcze. Z informacji Starosty wynika, że takie działania zostały podjęte i umowa jest cały czas monitorowana i analizowana. W piątek 30 stycznia odbędzie się spotkanie Starosty z samorządowcami naszego powiatu. Mam nadzieję, że burmistrzowie i wójtowie włączą się w działania zmierzające do poprawienia sytuacji naszego szpitala. Ale muszą za tym iść poważne finanse i wiążące decyzje. Czy takie będą, wkrótce będziemy wiedzieli.