Szykują się duże zmiany w giżyckim Domu Dziecka

Przez ostatnie lata giżycki Dom Dziecka, zwany Domem św. Faustyny prowadzony był przez Caritas Diecezji Ełckiej . Umowa z Caritasem kończy się z dniem 31 stycznia 2017 r. Ponieważ podmiot ten nie był zainteresowany przedłużeniem umowy, Zarząd Powiatu odpowiednio wcześniej rozważał dwie kwestie, czy powierzyć prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych innemu podmiotowi, czy też utworzyć jednostkę samorządową. Z analiz dokonanych przez Zarząd Powiatu oraz dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynikało, że będzie trudno znaleźć stowarzyszenie, które mogłoby prowadzić dom dziecka. W związku z tym zasadne jest utworzenie nowych placówek  opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego prowadzonych przez Powiat Giżycki, które od 1 lutego 2017 r. będą zapewniać opiekę dzieciom.

Przepisy o pieczy zastępczej mówią, że grupa w Domu Dziecka nie może być większa niż 14 osób. I każda taka 14-osobowa grupa tworzy oddzielną placówkę. Siedzibą tych trzech placówek będzie  budynek obecnego Domu Dziecka przy ul. Staszica w Giżycku.  Dwie grupy będą  w głównym budynku i jedna w budynku obok. Za tymi zmianami szła  konieczność podziału nieruchomości. Burmistrz Miasta stosowną decyzją dokonał już wcześniej takiego podziału. Placówkom nadano oddzielne nazwy "Dom dla dzieci - Wojtek, Małgosia, Jaś". Formalnie zmiany te przyjęte zostały uchwałami Rady Powiatu w dniu 29 września br. Obecnie trwa procedura konkursowa na wyłonienie dyrektora tych trzech placówek.

Osobiście jestem bardzo ciekawa zmian w zarządzaniu placówką (a właściwie placówkami), a także, jakie skutki finansowe będą w związku z tym dla Powiatu. Z przedłożonych nam radnym informacji wynika, że koszt utrzymania jednego wychowanka ma się kształtować na poziomie 3000 zł. Gdybyśmy chcieli wysyłać dzieci do domów dziecka spoza powiatu (co  pociąga za sobą konieczność przekazania odpowiednich środków), wg starostów byłoby droższe. A pamiętać trzeba, że stosownie do art. 180 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: "Do zadań własnych powiatu należy: zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych".


Przeczytaj też inne wpisy na moim blogu...