Ważne terminy dla organizacji pozarządowych

Jak wiecie sprawy społeczne są dla mnie bardzo ważne, przypominam więc kilka wiadomości i terminów dla NGO - przede wszystkim prowadzony jest nabór do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, o czym pisałam szczegółowo w poprzednim artykule na moim blogu. Prowadzona jest także aktualizacja danych organizacji pozarządowych, a także jest możliwość zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Informacje ze stron urzędowych:

Jak co roku organizacje sektora pozarządowego w powiecie giżyckim objęte ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie otrzymają drogą listowną lub elektroniczną, ankiety pt. „MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”. Termin składania ankiet mija 17 sierpnia 2015 r. Ankieta jest również dostępna do pobrania poniżej. Możliwe jest więc wypełnienie i przesłanie jej drogą elektroniczną.Ankieta obejmuje II części:
– w części I: Organizacje m.in. poproszone zostaną o zaktualizowanie swoich danych teleadresowych i wskazanie sfer życia publicznego, w których podejmują swoje działania; – w części II: Chcemy poprosić organizacje, w szczególności te, które na stałe już aktywnie współpracują z Powiatem Giżyckim w oparciu o wskazaną wyżej ustawę, o wcześniejsze złożenie informacji o planowanych zamierzeniach do zrealizowania w trybie wsparcia lub powierzenia zadań. Umożliwi to przede wszystkim racjonalniejsze zaplanowanie skromnych środków finansowych na poszczególne rodzaje zadań zgodnie z realnym udziałem sektora NGO oraz realnymi możliwościami finansowymi samorządu Powiatu Giżyckiego. Jest to również szansa, na ujęcie ewentualnych interesujących nowych inicjatyw, na które później trudno jest wygospodarować jakiekolwiek niezaplanowane wcześniej środki.       Na podstawie złożonych ankiet zostaną wstępnie określone obszary priorytetowe przez powołany przez Starostę zespół pod względem celowości oraz możliwości finansowych Powiatu. Te dane stanowić będą podstawę postępowań konkursowych i pozakonkursowych na realizację zadań publicznych w 2016 roku, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wypełnione ankiety powinny zostać przesłane do siedziby Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, do dnia 17 sierpnia 2015 r.

http://www.powiatgizycki.pl/wp-content/uploads/2015/07/ankieta_mapa_aktywnosci_NGO-ostateczna-2015.pdf

W Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz. 2422 z dnia 8 lipca 2015 r. ukazało się ogłoszenie Starosty Giżyckiego o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego po jednym kandydacie do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zgłoszenia należy składać  w terminie do 7 sierpnia 2015 r. w sekretariacie Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5.